Wie we zijn

Onze website adres: https://rtaz.nl.

Zadelmakersstraat 53

6662 CA Elst

T: 0640308726

De contactpersoon voor vragen rondom gegevensbescherming is Annette van Zeben. Ik ben te bereiken via info@rtaz.nl.

Persoongegevens die ik verwerk

Om mijn werk goed te kunnen doen, heb ik gegevens van u, uw leerling of uw kind(eren) nodig. Doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt, krijg ik persoonsgegevens die ik verwerk.

Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • (mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres
 • School en groep van de leerling
 • Naam van de leerkracht
 • Gegevens van de schoolvorderingen

Welke persoonsgegevens verwerk ik en waarom en hoe lang?

Leerlingen:

Leerlingen worden bij RTAZ aangemeld voor remedial teaching en/of er wordt voor hen een intakeformulier ingevuld. Daarbij verwerk ik van die leerling de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Gegevens van de school, waaronder naam, adres en telefoonnummer
 • Groep van de leerling
 • Medische gegevens, waaronder informatie over: bijzonderheden over de bevalling; kinderziekten; eten en drinken; slapen; medicijngebruik; dieet; eventuele problemen met leren praten, zien en/of horen.

Bijzondere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn

Bijzonderheden in de gezinssituatie of het voorkomen van leerproblemen in de familie Gegevens van schoolvorderingen, waaronder informatie over: doublure; leerproblemen (aard, duur en hulp tot nu toe); het al dan niet hebben van een PGB of zorgarrangement.

Verslagen van zorgverleners met naam zorgverlener en gegevens die op het verslag staan vermeld (meestal adres en telefoonnummer, e-mailadres).

Samenstelling gezin: ouders met naam, broertjes/zusjes met naam Leeftijd en achtergrond ouders, waaronder opleiding en beroep.

Deze persoonsgegevens ontvang ik via de overeenkomst die wordt aangegaan, het intakeformulier en de profielpagina op de website.

Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doelen:

 • Geven van de remedial teaching
 • Kunnen gebruiken van de leeromgeving
 • Toesturen van informatie en contact opnemen
 • Maken van een onderzoeksverslag
 • Geven van adviezen voor begeleiding
 • Contact met de leerkracht of contactpersoon van de school
 • Gebruik van diverse websites waarbij ik de vorderingen van de leerling kan volgen
 • Afhandelen van betalingen

Deze gegevens verwerk ik omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kan ik geen remedial teaching bieden, geen onderzoek doen en/of geen adviezen geven. De bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk, waaronder medische gegevens, verwerk ik alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de leerling en/of diens ouders of voogd.

Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens van de leerling?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de afgesproken doelen te realiseren. Hierbij hanteer ik de volgende bewaartermijnen:

Ik bewaar de gegevens voor de duur van het begeleidingstraject. Na afloop van het begeleidingstraject bewaar ik gegevens uit de administratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar. De gegevens van de school, de groep van de leerling, de medische gegevens en gegevens over schoolvorderingen, bewaar ik tot 5 jaar na het einde van het begeleidingstraject.

Gegevens die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te bewaren, verwijder ik direct.

Contactpersonen van de school

Via mijn toestemmingsformulier en de profielpagina op mijn website, krijg ik persoonsgegevens van contactpersonen van de school. Deze gegevens krijg ik van de ouders van een leerling. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruik ik om contact op te nemen met de school van de leerling en om een account aan te maken in de leeromgeving. Binnen deze omgeving vindt de communicatie plaats met leerling, ouders en de leerkracht.

Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens van de contactpersoon op school?

Deze gegevens bewaar ik gedurende het begeleidingstraject. Na afloop van het begeleidingstraject van de laatste leerling die is gekoppeld aan deze contactpersoon, verwijder ik de gegevens van de contactpersoon binnen 30 dagen. Delen van persoonsgegevens met derden Ik verkoop uw gegevens niet aan derden. Ik verstrek de gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer bedrijven uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluit ik een bewerkersovereenkomst met dat bedrijf om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. RTAZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U mag uw persoonsgegevens altijd inzien, corrigeren of verwijderen.

U kunt uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RTAZ. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: op uw verzoek stuur ik de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie. Heeft u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dat verzoek dan naar info@rtaz.nl.

Indien u dat nodig acht, kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveilig ik uw persoonsgegevens?

RTAZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@rtaz.nl.